Søg
+31-172-213468
Rijneveld 38, Boskoop
0
0
Min Varekurv
Du har ingen varer i din varekurv.
Spørgsmål eller brug for hjælp til din ordre?
venligst kontakt os via telefon +31-172-213468 eller joost@avaxaplants.com

Salgs- og Leveringsbetingelser

Kongelig brancheforening for træplanteskoler - og blomsterløgsprodukter (ANTHOS) GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

 

 1. Anvendelsesområde
  1. 1 Disse betingelser gælder kun for aftaler, hvor én af parterne er medlem af Anthos, på det tidspunkt, hvor aftalen kommer i stand, således forstået, at andre selskaber, der direkte eller indirekte er knyttet til en virksomhed, der er medlem af Anthos (f.eks. et søster-, datter- eller moderselskaber af et medlem) også betragtes som at være inkluderet inden for rammerne af disse generelle betingelser.
  2. 2 Hvis en aftale henviser til disse betingelser, og kun ikke-medlemmer er involverede i denne aftale, gælder de nedennævnte betingelser ikke, og bliver der samtidig handlet i strid med loven og ophavsretten.
  3. 3 Alle de tilbud, som sælger har givet, og alle købeaftaler, som er indgået med ham, og udførelsen deraf er underlagt disse betingelser.
  4. 4 Anvendeligheden af andre betingelser, herunder købers generelle bestemmelser, udelukkes udtrykkeligt.
  5. 5 En fravigelse af disse betingelser kan kun påberåbes, hvis sælger udtrykkeligt skriftligt har accepteret dette og finder kun anvendelse på den pågældende aftale.
  6. 6 Hvis disse generelle betingelser også er udarbejdet på et andet sprog end hollandsk, så er den hollandske tekst altid afgørende i tilfælde af uoverensstemmelser.
  7. 7 Ved ”skriftligt” i disse betingelser forstås: pr. brev, pr. telefax eller ad elektronisk vej.

 

2.Tilbud og indgåelse af en aftale

 1. 1 Alle de tilbud og prisoplysninger, som sælger har givet, er uforpligtende.
 2. 2 En aftale kommer først i stand når sælger skriftligt har bekræftet ordren, og sælger samtidig skriftligt har accepteret en eventuel aftalt betalingssikkerhed, herunder en uigenkaldelig (bekræftet) letter of credit. Hver aftale indgås af sælgeren på den resolutive betingelse, at køberen viser sig at have tilstrækkelig kreditværdighed med hensyn til den finansielle opfyldelse af aftalen, alt udelukkende efter sælgers kreditforsikringsselskabs skøn.
 3. 3 Eventuelle supplerende aftaler eller ændringer eller mundtlige tilsagn, som på et senere tidspunkt er indgået med, henholdsvis lavet eller givet af sælgers personale eller på hans vegne af hans agenter eller andre repræsentanter, der arbejder for ham, er kun bindende for sælger fra det øjeblik, hvor han skriftligt har bekræftet disse.

 

3.Priser

 1. 1 Alle priser for varerne fastsættes i den aftalte valuta, eksklusive moms og er ’ex works’ (forretningsadresse), Holland (EXW, Incoterms 2010), medmindre andet er aftalt skriftligt.
 2. 2 Hvis én eller flere af de kostprisafgørende faktorer ændrer sig efter ordrebekræftelsen, men før levering af produkterne, forbeholder sælger sig ret til at tilpasse de aftalte priser i overensstemmelse hermed.

  3.3. Omkostningerne til transport, emballage, forsikring og kontrol foretaget af kontrolinstanserne ”NVWa” [den hollandske kontrolinstans om føde- og andre varer] og/eller ”Naktuinbouw” [den hollandske almene kvalitetstjeneste for havebrug] er for køberens regning. Alle både direkte og indirekte skatter og/eller afgifter, der skal betales eller senere skal betales på grund af den aftale, som sælger og køber har indgået, er udelukkende og fuldstændig for købers regning og må ikke fratrækkes de beløb, som skal betales til sælger.

  3.4 Hvis sælger og køber aftaler, at prisen er i en anden valuta end euroen, så gælder kursen på datoen for ordrebekræftelsen.

 

4.Betaling

4.1       Medmindre parterne skriftligt har aftalt andet, skal betalingen for de varer, som sælger har solgt, foretages i den aftalte valuta inden 30 dage efter fakturadatoen.

4.2.      Betalingsdatoen er den valørdato, hvor sælger har modtaget betalingen. Ved betaling via banken er betalingsdatoen den dag, hvor sælgers bankkonto bliver krediteret.

4.3        Køber er ikke berettiget til nogen fradrag, udsættelse eller rabat, og samtidig udelukkes påberåbelse af modregning, medmindre andet er aftalt. Ved overskridelse af betalingsfristen

 

er der automatisk tale om misligholdelse fra købers side fra det tidspunkt, hvor betalingsfristen er overskredet. Sælger er berettiget til at opkræve den lovbestemte handelsrente fra forfaldsdatoen, mens alle inkassoomkostninger, er for køberens regning, dvs. både de retslige og udenretslige, hvor sidstnævnte er fastsat til 15 % af det beløb, som skal inkasseres, men som minimum beløber sig til 250 euro.

 1. I det tilfælde, hvor ordren udføres i flere omgange, er sælger berettiget til at kræve betaling for delleveringerne inden han udfører de øvrige delleveringer.
 2. Sælger er berettiget til ved eller efter indgåelsen af aftalen, inden han foretager (yderligere) ydelser, at kræve fra køber, at denne stiller sikkerhed for, at både betalings- og andre forpligtelser i henhold til denne aftale bliver opfyldt. Hvis køber nægter at stille den ønskede sikkerhed, så får sælger ret til at udskyde sine forpligtelser og sluttelig får han ret til at ophæve aftalen helt eller delvist, uden forudgående varsel og uden en rets medvirken, uden præjudice for hans ret til erstatning for den skade, han har lidt.
 3. Sælger har ret til først at modregne betalinger med ældre krav, trods købers anderledes lydende bestemmelser. Hvis der allerede er påløbet omkostninger og rente, modregnes betalingen først med omkostningerne, derefter med renten og først derefter med hovedstolen.

 

5.Levering

 1. Medmindre andet er aftalt, sker alle leveringer ex works (forretningsadresse), Holland (EXW, Incoterms 2010).
 2. Selvom den oplyste leveringstid overholdes så vidt muligt, gælder denne leveringstid kun tilnærmelsesvis og kan aldrig betragtes som en præklusiv frist. Sælger misligholder først sin forpligtelse angående leveringstiden efter at køber ved et skriftligt varsel har givet sælger mulighed for at levere inden for en rimelig frist, og sælger ikke har benyttet sig af denne mulighed.
 3. Den aftalte leveringsfrist påbegynder så snart en aftale er kommet i stand i overensstemmelse med artikel 2.2.
 4. Sælger er ikke ansvarlig for skade som følge af, at leveringen ikke sker rettidigt, såfremt denne ikke-rettidige levering skyldes forhold, der ikke er for sælgers regning og risiko, herunder manglende eller for sen opfyldelse fra leverandørers side.
 5. Købers manglende eller ikke-rettidige opfyldelse af en betalingsforpligtelse udskyder sælgers leveringsforpligtelse.
 6. Hvis der ikke er aftalt nogen leveringsfrister og leveringen sker efter anmodning, så har sælger ret til at udføre efterårsleveringerne inden 15. december i det pågældende år, og forårsleveringer efter 1. april.
 7. Klumpplanter skal leveres inden 15. april og potte- og containerplanter inden 15. maj. Fravigelser skal meddeles skriftligt. Ved leveringer efter anmodning har sælger altid ret til at levere klump- og potteplanter efter 15. maj. Ved aftaler der er indgået efter 15. maj har sælger ret til at levere inden 14 dage.
 8. Hvis der anmodes om at udskyde efterårsleveringen til efter 15. december, forhøjes prisen med 3 %.
 9. Hvis der anmodes om at udskyde forårsleveringen til efteråret, er alle omkostninger der er afholdt for at muliggøre dette, for aftagerens regning. Derudover skal aftager på tidspunktet for anmodningen betale mindst 50 % af fakturabeløbet som forskud.
 10. Sælger forbeholder sig ret til at levere varerne i flere omgange, i hvilket tilfælde (betalings)betingelserne jf. artikel 4 også gælder for hver dellevering.

6.Force majeure

 1. I tilfælde af force majeure – herunder almen fejlslagen høst, virusser, naturkatastrofe, strejke, brand, import- eller eksporthindringer – eller i tilfælde af andre forhold, som gør, at der ikke kan kræves, at sælger opfylder eller rettidigt opfylder aftalen, har sælger ret til - uden en rets medvirken og uden forpligtelse til nogen som helst skadeerstatning – ved en enkelt skriftlig meddelelse, efter eget valg enten at ophæve aftalen helt eller delvist eller at udskyde udførelsen af denne aftale indtil force majeure-forholdet ikke længere foreligger.
 2. Hvis aftalen allerede delvist er udført af sælger, skal køber betale salgsprisen for de leverede varer.

 

7.Reklamationer

 1. Ved levering har køber pligt til at undersøge varerne for synlige mangler og/eller mangler der direkte kan observeres. Ved sådanne mangler forstås alle mangler der kan konstateres ved hjælp af almindelige sanser eller en simpel stikprøve. Endvidere har køber pligt til at kontrollere om de leverede varer også i henhold til øvrige punkter er i overensstemmelse med bestillingen. Ved manglende overholdelse af denne kontrolpligt mister køber alle eventuelle krav mod sælger.
 2. Hvis antallet, mængden eller vægten af leverancen afviger mindre end 10 % fra det aftalte, er køber alligevel forpligtet til at acceptere leverancen.
 3. Reklamationer i anledning af kvaliteten og kvantiteten af de leverede varer skal indgives skriftligt og senest inden 8 kalenderdag efter leveringen. Mangler som først kan opdages på et senere tidspunkt (ikke-synlige mangler) skal meddeles sælger straks efter opdagelsen eller i hvert fald inden slutningen af den første vækstsæson efter leveringen. Så snart disse frister er overskredet, antages det, at køber har godkendt det leverede, og bliver reklamationer ikke mere taget under behandling.
 4. Klagen skal indeholde en beskrivelse af manglen, og sælger skal på første anmodning får mulighed for at undersøge klagen.

Køber skal tillade, at sælger lader en sagkyndig eller en uafhængig kontrolinstans foretage en inspektion af de pågældende varer. I tilfælde af, at den sagkyndige giver klageren medhold i klagen, er omkostningerne i forbindelse med inspektionen for sælgers regning. Hvis der ikke gives medhold er omkostninger for købers regning.

 1. Hvis køber har indgivet klagen til sælger rettidigt, og denne har anerkendt klagen, så er sælger efter eget valg udelukkende forpligtet til enten af levere det manglede, udskifte de leverede varer eller refundere en forholdsmæssig del af købsprisen.
 2. Indgivelse af en klage har ikke opsættende virkning for købers betalingsforpligtelse, medmindre sælger udtrykkeligt har accepteret en sådan opsættelse.
 3. Returforsendelse af varerne sker for købers regning og risiko og kan kun finde sted efter sælgers forudgående skriftlige tilladelse.

 

8.Ansvar

 1. Sælger er aldrig ansvarlig for genvækst eller blomstring af de leverede varer. Det er til enhver tid købers ansvar at vurdere om forholdene, herunder de klimatologiske forhold, er egnede til varerne.
 2. Sælger garanter sortægtheden af de planter, som han har leveret.
 3. Plantenavne beskrives ifølge ”Naamlijst van Houtige Gewassen en de Naamlijst van Vaste planten” [Listen over navne på træagtige planter og Listen over navne på stauder] udgivet af ”PPO” [videncenter for planter og deres naturlige omgivelse] i Lisse.
 4. Bortset fra lovbestemt ansvar på grund af ufravigelige bestemmelser, og bortset fra forsæt og grov uagtsomhed, er sælger aldrig ansvarlig for den skade, som køber har lidt. Ansvar for indirekte skader, følgeskader, immaterielle skader, driftstab, miljøskader, skader på grund af tabt fortjeneste eller skader som følge af ansvar over for tredjemand, udelukkes desuden udtrykkeligt.
 5. Hvis sælger, trods bestemmelserne i artikel 8.4, pålægges ansvar, uanset årsagen, så er dette ansvar begrænset til et beløb svarende til pågældende varers nettofakturaværdi.
 6. Køber sikrer sælger mod erstatningskrav, som tredjemand gør gældende i forbindelse med skader, som sælger ikke er ansvarlig for jf. disse betingelser.
 7. Køberen skal holde Sælgeren skadesløs for eventuelle fordringer fra tredjemand på grund af skade, som er opstået i forbindelse med produkter, som Køber har leveret til tredjemand, medmindre det retslig fastslås, at disse krav er en direkte følge af grov uagtsomhed eller forsæt fra Sælgerens side og Køberen desuden påviser, at ham på ingen måde kan bebrejdes noget i denne henseende.

8.8. Hvis der er latente infektioner i planten, betragtes dette ikke som en forsømmelse, der kan tilregnes sælger, medmindre køber påviser a) at der er tale om forsæt eller grov uagtsomhed fra den sælgers side, som har forårsaget disse latente infektioner eller b) at selvom sælger har haft kendskab til disse latente infektioner før købet, sælger ikke har informeret køber herom.

 

9.Annullering

 1. Sælger har ret til at annullere en ordre, hvis køber på tidspunktet for leveringen endnu ikke har opfyldt sine tidligere betalingsforpligtelser over for sælger eller andre kreditorer rettidigt. Sælger kan ligeledes udøve denne ret hvis sælger betragter oplysningerne om købers kreditværdighed som utilstrækkelige. Disse annulleringer giver køber ingen rettigheder, og han kan aldrig stille sælger til ansvar.
 2. Køber kan i princippet ikke annullere en ordre. Når køber alligevel helt eller delvist annullerer en ordre, uanset årsagen, bliver sælger kun nødt til at acceptere dette hvis varerne endnu ikke er overdraget til fragtmanden og under forudsætning af, at aftager betaler annulleringsomkostninger, der mindst svarer til 30 % af fakturaværdien af de annullerede varer, plus moms. Samtidig er sælger i så fald berettiget til at debitere alle omkostninger som er afholdt indtil da, og omkostninger som fortsat skal afholdes (bl.a. omkostninger til forberedelsen, behandling, opbevaring og lignende), uden præjudice for sælgers ret til erstatning for tabt fortjeneste og øvrige skader.
 3. Køber er forpligtet til at aftage de købte varer på det tidspunkt, hvor disse bliver stillet til rådighed for ham. Nægter køber at tage imod disse, så er sælger berettiget til at sælge disse varer andetsteds, og er køber ansvarlig for prisforskellen samt for alle øvrige omkostninger, som sælger afholder som følge heraf, herunder opbevaringsomkostninger.

 

10.Ejendomsforbehold

 1. Ejendomsretten til de varer, som sælger har leveret, overgår først til køber, efter fuldstændig betaling af alle de beløb, som sælger har faktureret, plus eventuel rente, bøde og omkostninger samt af alle krav på grund af manglende opfyldelse af købers forpligtelser i henhold til denne aftale eller andre aftaler. Levering af en check eller et andet omsætningspapir gælder i denne forbindelse ikke som betaling.
 2. Sælger er berettiget til umiddelbart at tage de solgte varer tilbage, hvis køber på en hvilken som helst måde undlader at opfylde sine (betalings)forpligtelser. I så fald er køber forpligtet til at give sælger adgang til købers terræner og bygninger til dette formål.
 3. Køber skal opbevare de varer, som er behæftet med ejendomsforbehold, særskilt fra de øvrige varer, med henblik på fortsat at kunne skelne sælgers varer fra de andre varer.
 4. Så længe de leverede varer er behæftede med ejendomsforbehold, må køber uden for den almindelige drift ikke afhænde, behæfte, pantsætte disse eller på anden måde overdrage disse til tredjemand. Køber er imidlertid ikke berettiget til at afhænde varerne inden for rammerne af den almindelige drift på det tidspunkt, hvor køber har anmodet om betalingsstandsning eller køber er erklæret konkurs.

 

11.Sanktioner

 1. Køber garanterer, at han opfylder og fremover vil opfylde alle forpligtelser og begrænsninger, som opstår i forbindelse med alle Forenede Nationers, USAs, den Europæiske Unions, Nederlandenes og alle øvrige landes gældende sanktionsregulativer, som er eller kan blive relevant for den indgåede aftales gennemførelse (“Sanktionslovgivning”).
 2. Køber garanterer især, at han ikke direkte eller indirekte skal sælge, overdrage, levere de købte varer eller på nogen anden måde stille de købte varer til rådighed for (juridiske) personer, entiteter, grupper eller (offentlige) organisationer, som har fået pålagt sanktioner i medfør af sanktionslovgivningen.
 3. Køber sørger for, at alle forpligtelser i denne artikel forhodsvis vil blive pålagt enhver part, til hvilken han videresælger eller leverer varer, som han har købt hos sælger.
 4. Såfremt køber ikke, ikke korrekt eller ikke til tiden opfylder de forpligtelser, som opstår for ham i anledning af denne artikel, er sælger berettiget til, uden varsel og med øjeblikkelig virkning at udsætte opfyldelsen af aftalen eller til at opsige aftale, uden at sælger er forpligtet til at betale nogen skadeserstatning, og med købers fulde erstatningspligt over for sælger, hvilket vurderes af sælger.

 

12.Antikorruption

 1. Køber skal til enhver tid opfylde alle forpligtelser og begrænsninger, som opstår i forbindelse med alle USAs, Det Forenede Kongerige Storbritanniens, Nederlandenes og alle øvrige landes gældende antikorruptionslovgivning, som er eller kan blive relevant for den indgåede aftales gennemførelse (“Antikorruptionslovgivning”).
 2. Ethvert tilbud til kundens medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer og deres modtagelse af penge, donationer, gaver, rejser, underholdning eller anden godtgørelse, som vedrører aftalen eller sælgeren, og som er beregnet til eller kan opfattes som incitament til at handle på en bestemt måde, er strengt forbudt.
 3. Kunden skal ikke direkte eller indirekte tilbyde, love eller give noget som helst til politiske partier, kampagner, offentlige myndigheder, embedsmænd eller (medarbejdere hos) offentlige institutioner, statslige virksomheder, organisationer, internationale institutioner med det formål at indgå eller beholde forretningsaftaler eller nogen anden uretmæssig fordel i forbindelse med aftalen eller sælger.
 4. I forbindelse med aftalen eller sælger må køber ikke tilbyde, love, give noget til en forretningsforbindelse eller modtage noget fra en forretningsforbindelse, medmindre der foreligger en rimelig begrundelse til det, og såfremt dette betragtes som at være rimeligt inden for rammerne af de daglige procedurer og i øvrigt også er i overensstemmelse med den lokale lovgivning.
 5. Køber skal omgående informere sælger, hvis han får kendskab til nogen situation i forbindelse med aftalens gennemførelse, som muligvis er i strid med antikorruptionslovgivningen.
 6. Såfremt køber ikke, ikke korrekt eller ikke til tiden opfylder de forpligtelser, som opstår for ham i anledning af denne artikel, er sælger berettiget til, uden varsel og med øjeblikkelig virkning at udsætte opfyldelsen af aftalen eller til at opsige aftale, uden at sælger er forpligtet til at betale nogen skadeserstatning, og med købers fulde erstatningspligt over for sælger, hvilket vurderes af sælger.

 

13.Ophævelse og udskydelse

 1. Såfremt køber ikke, ikke rettidigt eller ikke ordentligt opfylder sine forpligtelser i henhold til aftalen, eller såfremt der er en begrundet risiko herfor, samt i tilfælde af anmodning om betalingsstandsning, konkurs eller likvidation af købers virksomheder, samt i tilfælde af købers død eller opløsning eller ophør af køber, såfremt denne er et selskab, eller når der opstår en ændring i dens virksomhedsform eller i ledelsen for selskabet eller i de aktiviteter der er indskudt i selskabet, har sælger ret til - uden forudgående varsel og uden en rets medvirken - at udskyde udførelsen af aftalen med en rimelig frist eller at ophæve aftalen uden en nogen som helst forpligtelse til skadeserstatning.
 2. Sælgers krav vedrørende den del af aftalen, der allerede er udført, samt skaden som følge af udskydelsen eller ophævelsen, herunder tabt fortjeneste, forfalder øjeblikkeligt til betaling.

 

14.Intellektuelle ejendomsrettigheder

 1. Sælger forbeholder sig alle rettigheder, som sælger har til intellektuel ejendom med hensyn til de varer, som sælger har leveret.

14.2 I de tilfælde, hvor det fremgår af sælgers katalog eller den aftale, som parterne har indgået, at en race nyder sortsbeskyttelse – hvilket angives med anførelsen (R)/PBR efter pågældende races navn – er køber bundet af alle forpligtelser, der er knyttet til denne ret. Overtrædelse af denne bestemmelse fører til, at køber er ansvarlig for alle skader, som påføres sælger og tredjemand som følge heraf.

 

15.Konflikt med lovbestemmelser

Hvis en hvilken som helst bestemmelse i disse Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser ikke gælder eller er i strid med den offentlige orden eller loven, så betragtes kun den pågældende bestemmelse som ikke eksisterende, og er de øvrige bestemmelser imidlertid fortsat gyldige.

Sælger forbeholder sig ret til at udskifte den bestridte bestemmelse med en retsgyldig bestemmelse.

 

16.Kompetent ret / gældende lov

 1. Alle tvister, også dem, som kun af én af parterne betragtes som sådan, påkendes af den kompetente ret, i hvis retskreds sælger har sit hjemsted, uden præjudice for sælgers beføjelse til

- om ønsket - at forelægge tvisten for en anden kompetent ret.

16.2 Bestemmelserne i artikel 14.1 påvirker ikke sælgers rettigheder til at få en afgørelse ved hjælp af voldgift, foretaget af én voldgiftsmand hos internationalt handelskammer i overensstemmelse med voldgiftsreglement for det internationale handelskammer. Stedet for voldgifter er Amsterdam, Holland. Voldgiftsproceduren foregår på engelsk.

16.3.1 Alle de tilbud, som sælger har givet, og alle aftaler, som er indgået mellem køber og sælger er udelukkende underlagt hollandsk ret. Anvendelsen af Wien-Salgskonventionen er udtrykkeligt udelukket.

 

 

Versie feb 2019

Vælg dit sprog